Zoeken
Kies een categorie
Algemenevoorwaarden
Home
1. Algemene voorwaarden van:
Coolelectronica
1.1
Op alle bestellingen en overeenkomsten die via de website van Coolelectronica gesloten worden en waarbij verder te noemen Coolelectronica partij is,zijn deze Voorwaarden van toepassing,met uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden.Door het tot standkomen van een overeenkomst tussen u en Coolelectronica middels de procedure zoals deze is omschreven in artikel 2 van deze Voorwaarden,accepteert u uitdrukkelijk deze Voorwaarden.Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door Coolelectronica worden afgeweken,in welk geval de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden,en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Coolelectronica worden bedongen,worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Coolelectronica ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
1.2
Coolelectronica heeft het recht deze Voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.
2.Bestellen
2.1
Aanbiedingen bestellingen overeenkomsten.
2.2
Aan foutieve prijzen kunnen geen rechten worden ontleend.Alle afbeeldingen zijn louter illustratief bedoeld. Aan deze afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend.
2.3
Alle aanbiedingen gedaan op de website van Coolelectronica zijn vrijblijvend, totdat u de Ontvangstbevestiging hebt ontvangen. Indien Coolelectronica de aankoopprijs van het product dient te verhogen ingevolge een wettelijk voorschrift of een in kracht van gewijzigde uitspraak van de rechter,zal hij u hiervan onmiddellijk schriftelijk via brief of e-mail op de hoogte stellen. U heeft in dat geval de bevoegdheid om deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk via brief of e-mail aan Coolelectronica te melden.
2.4
De administratie van Coolelectronica geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan Coolelectronica verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Coolelectronica verrichtte leveringen. Coolelectronica erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.
2.5
Bestellingen kunnen alleen via de internetsite. Volgt u daarbij de aanwijzingen op de internetsite.
2.6
Vooruitbetaling kan slechts door overschrijving vooraf via bank ING rekening nr.NL56 INGB 0000122396 t.n.v. Coolelectronica Buitenland europa BICCODE INGB NL2A IBAN NL56 INGB 0000122396.
2.7
Als u consumenten artikelen bestelt die wij speciaal voor u moeten bestellen dan moet u altijd vooraf betalen voor wij u bestelling in behandeling nemen De overeenkomst tussen Coolelectronica en u komt tot stand op het moment nadat u:
 • een bestelling hebt geplaatst op de website van Coolelectronica middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier op de website van Coolelectronica. op de volgende wijze;
 • het bestelformulier volledig en correct ingevuld is,
 • betalingswijze invult en de voorwaarde accepteert,
 • klikt op plaats order de bestelling is geplaatst en u ontvangt automatisch een opdracht bevestiging,
 • Coolelectronica zal uw bestelling weigeren als door redenen voor zijn.
In dat geval zal de overeenkomst niet worden nagekomen. 
2.8
De Ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie:
 • een omschrijving van het product dat door u gekocht is en het aantal door u gekochte producten;
 • de prijs van het product;
 • uw naam, woonadres, adres waar het (de) product(en) naar toe gestuurd wordt(en), factuuradres indien anders dan uw woonadres en/of afleveradres,uw e-mailadres en uw telefoonnummer (geen 06 nummer);
 • het bestelnummer van de overeenkomst;
 • het e-mailadres,www.Info@coolelectronica.nl waar u met vragen omtrent uw bestelling terecht kan.
2.9
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Coolelectronica uw bestelling in behandeling heeft genomen.
2.10
De overeenkomst bevat alle tussen u en Coolelectronica gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen u en Coolelectronica.
2.11
Aan de aanbiedingen met een termijnstelling op deze internetsite Coolelectronica.kunnen geen rechten worden ontleend.
2.12
.Aanbiedingen onder voorbehoud van termijnstelling zetfouten inhoud ontwerp en programmering.
3.Prijsen
3.1
Voor de meest actuele prijsinformatie raden wij u aan de internetsite te raadplegen.
3.2
Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is Coolelectronica bevoegd de  vermelde prijzen op de internetsite en de verdere voorwaarden te wijzigen.
3.3
Alle prijzen zijn inclusief kosten van verpakking en BTW, exclusief kosten van vervoer, verzending, verzekering en wettelijke bijdragen.en eventuele orderkosten
3.4
Coolelectronica is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen en/of heffingen aan u door te berekenen.
4.Levering
4.1
Tenzij anders is overeengekomen,geschiedt aflevering aan het adres van de koper,de wijze van vervoer en de vervoerder.staat ter keuze van Coolelectronica.
4.2
Indien een gedeelte van de bestelling pas later kan worden geleverd, geldt. Aan nalevering zijn geen extra kosten verbonden.
4.3
Indien levering van een artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal Coolelectronica zowel wat prijs als kwaliteit een vergelijkbaar artikel leveren. De consument kan zijn bestelling per e.mail zonder kosten en zonder reden annuleren tot op het moment van verpakken en/of verzenden. Een email met het ontvangen ordernummer voldoet om deze annulering te doen plaatsvinden. Eventueel reeds ontvangen gelden zullen dan voor 100% terugbetaald worden, met uitzondering van op dat moment al speciaal voor opdrachtgever bestelde goederen.zie 7.6 In dat geval zullen de gemaakte kosten verrekend worden.
5.Betaling
5.1
Tenzij anders overeengekomen geschied betaling vooraf door overschrijving op bank rekening.
5.2
Vooruitbetaling kan slechts door overschrijving vooraf via bank ING rekening nr.NL56 INGB 00122396 t.n.v. Coolelectronica
5.3
Buitenland europa BICCODE INGBNL2A IBAN NL56 INGB 0000122396.
6. Eigendomsvoorbehoud
6.1
Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Coolelectronica, totdat u aan al uw (betalings) verplichtingen heeft voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat.
7. Retourrecht: alles over retourzenden en de Retourprocedure
Om retourzendingen snel en efficient te kunnen verwerken hanteert Coolelectronica een Retourprocedure
Voordat u een product retourneerd raden we u aan om de hierna volgende relevante informatie aandachtig te lezen en de instructies nauwgezet te volgen:
Voor allen retour zendingen dient u een RMA (Return Material Authorisation) nummer aan te vragen!
Aan te vragen via:www.Info@coolelectronica.nl
7.1 Wacht op de toewijzing van een RMA nummer
U ontvangt binnen 3 werkdagen per e-mail een reactie op uw RMA aanvraag. Indien uw aanvraag wordt geaccepteerd dan ontvangt u een RMA nummer. Wacht altijd met het verzenden van het product totdat u een RMA nummer heeft ontvangen. Retouren zonder RMA nummer worden altijd geweigerd.
Pas nadat er een RMA-nummer aan u is verstrekt kunt u het product retourneren. Zonder dit RMA-nummer worden producten niet retour genomen. Wij raden u daarom aan de Retourprocedure nauwgezet te volgen, deze bestaat uit 4 stappen:
Zodra u een RMA nummer per e-mail heeft ontvangen kunt u het product retour sturen. Volg daarbij de Retourprocedure. In deze procedure staat omschreven wat u precies retour kunt sturen, hoe u het product dient te verpakken en op welke wijze u het pakket dient te verzenden.
 • Bepaal wat u retour stuurt binnen 14 dagen
 • Verpak het product en noteer het RMA-nummer duidelijk zichtbaar op de verpakking.
 • En verstuur het pakket naar
 • Coolelectronica.
Heyendaalseweg 20, 6524SM Nijmegen Nederland T.a.v. Afdeling RMA.
7.2 Wanneer kunt u retourneren binnen de afkoelingsperiode
U heeft een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren. Uitzondering hierbij zijn speciaal voor u bestelde producten, en de in artikel 7.5 en 7.6 vernoemde producten.
Het product kan alleen geretourneerd worden indien het product nog ongebruikt en in de originele ongeschonden verpakking retour gestuurd wordt. Tevens dienen eventueel gratis meegeleverde-artikelen mee retour gestuurd te worden.
Retourzendingen moeten altijd voorzien zijn van een duidelijk leesbaar RMA nummer op de buitenkant van de verpakking. Pakketten zonder dit RMA nummer worden niet aangenomen.
De transportkosten van Retourzendingen, om welke reden dan ook, zijn altijd voor rekening van de Klant.
7.3 Het product wijkt af van hetgeen u besteld heeft
Wanneer u constateert dat het gehele product dat u heeft ontvangen zichtbaar afwijkt van hetgeen u besteld heeft dan kunt u het product aan ons retourneren. Neem direct nadat u constateert dat u het verkeerde product toegezonden heeft gekregen contact op Via WWW.Info@Coolelectronica. U dient dit tenminste binnen een termijn van 2 dagen na ontvangst te doen. Neem het product in geen geval in gebruik. Alleen ongebruikte producten komen voor kosteloze vervanging in aanmerking.
Als het product niet compleet is afgeleverd, u mist onderdelen die u wel besteld heeft, of er zijn verkeerde onderdelen toegezonden meldt u dit dan direct aan via www.Info@Coolelectronica.nl wij dragen dan zorg voor kosteloze nalevering van de ontbrekende onderdelen. Neem verkeerd geleverde producten niet in gebruik maar retourneer deze producten conform de Retour Procedure. vermeld in de artikelen 7.
Let op: Coolelectronica is niet verplicht het product te vervangen wanneer de afwijking te gering is om de vervanging te rechtvaardigen.
Coolelectronica.zal uitsluitend de aankoopprijs van het product vergoeden! verzendkosten en orderkosten worden niet vergoed.
7.4 Aankoop factuur
De retour zending moet voorzien zijn van de originele aankoopfactuur of kopie bestel orderbon. Zendingen zonder originele aankoopfactuur of orderbon worden niet geaccepteerd. Ongefrankeerde en rembours zendingen worden geweigerd.
Wanneer de door Coolelectronica afgeleverde artikelen niet binnen de "zichttermijn" vernoemd in de artikelen 7 zijn teruggezonden, gelden de zaken als door u zonder enig bezwaar geaccepteerd.
7.5 : Onderdelen
Onderdelen worden geacht via Coolelectronica verkocht te worden aan reparateurs of anderszins deskundige technische personen of bedrijven. Door het mogelijk defect raken bij ondeskundige montage, installatie of gebruik, kunnen dit soort onderdelen niet teruggenomen of geruild worden. Defecten ontstaan door vervanging van de defecte materialen, voordat de oorzaak(en) van de oorspronkelijke storing werd weggehaald of hersteld, vallen niet onder enige garantie. Software welke via aankoop of download door de consument is aangekocht wordt niet teruggenomen of geannuleerd.
Let op !
Wij kunnen verkeerd bestelde onderdelen niet retour nemen, aangezien wij een wederverkoper zijn en onderdelen speciaal voor u bestellen, en wij aan nemen dat u met kennis van zaken besteld.
 • Ic"s Halfgeleiders
 • Onderdelen wit goed
 • Onderdelen bruingoed
 • Pc onderdelen
 • Software
7.6 Van retourrecht zijn uitgesloten artikelen speciaal voor u besteld.
 • Audio- en videocassettes
 • Batterijen en accu
 • Boeken
 • Diskettes en cd's
 • kabels en pluggen
 • Geheugenkaarten
 • Reeds ingebouwde drives en kaarten in pc's (zoals cd-drives en videokaarten)
 • Mobiele telefoon onderdelen
 • Beltegoed kaarten
 • Lampen,of overeenkomstige zaken behuizing
 • Opgebouwde bouwcomponenten en delen, die reeds opgebouwd waren
 • bijzondere bestellingen, zoals bestellingen van reserve-onderdelen,
 • ingebouwde navigatiesystemen enz.
 • Artikelen speciaal voor u besteld.en onderdelen)
7.7 Het product is defect
Een defect product kunt u retourneren aan Coolelectronica wij dragen dan zorg voor het transport van het product naar de door de fabrikant/leverancier aangewezen reparatiedienst. Neem na constatering van het defect altijd eerst contact op met Info@Coolelectronica van Wellicht is het mogelijk het probleem direct op te lossen of bestaat er een snellere procedure om het defect te laten verhelpen.
Een product dat bij aflevering reeds defect is door transport schade kunt u retourneren conform de Procedure RMA aanvragen. Neem wel altijd direct contact op met Info@coolelectronica.nl
Let op: Wanneer uw product bij aflevering reeds defect is dient u dit zo spoedig mogelijk als wel binnen 2 werkdagen na ontvangst aan Coolelectronica te melden. Let op: producten die tijdens transport zijn beschadigd worden niet aangemerkt als defekt bij aankomst en dienen te worden gerepareerd. Let daarom altijd goed op dat het pakket dat u in ontvangst neemt onbeschadigd is en neem het pakket bij twijfel niet in ontvangst.
Indien u wilt retourneren vanwege een defect, probeer dit defect dan zo bondig mogelijk te omschrijven. via Info@coolelectronica.nl Uw RMA-nummer wordt vervolgens binnen 3 werkdagen naar uw mailadres verzonden.
Het is ook mogelijk dat uw aanvraag wordt geweigerd omdat het product bijvoorbeeld niet bij Coolelectronica is gekocht of de afkoelingsperiode is verlopen. U krijgt dan geen RMA-nummer en kunt het product niet retourneren.
7.8 Bepaal wat u retour stuurt binnen 14 dagen:
Zodra u een RMA-nummer toegewezen heeft gekregen kunt u gaan bepalen wat u retour gaat sturen. Dit is afhankelijk van de reden van uw retour. Op basis van het onderstaande gegevens kunt u bepalen wat u retour dient te sturen. Heeft u toch nog vragen, neemt u dan contact op met Info@coolelectronica.nl
7.9 U maakt gebruik van de afkoelingsperiode:
U stuurt dan retour: Het complete product zoals door Coolelectronica aan u uitgeleverd inclusief alle accessoires en toebehoren (handleidingen, software etc.) in de originele, ongeschonden fabrieksverpakking. Het product mag daarbij niet uit de verpakking en/of in gebruik genomen zijn!
8. Garantie
8.1
Indien de door gebruiker verstekte garantie een zaak betreft die door derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.:
8.2
Coolelectronica garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde consumenten artikelen gedurende drie maanden na aflevering.
8.3
Garantie-aanspraken kunnen alleen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk bij Coolelectronica worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending van een kopie van de factuur.
8.4
Deze garantie houdt in dat indien aan de in 8.2 gestelde voorwaarden is voldaan, Coolelectronica het artikel of repareert of vervangt (ter keuze van Coolelectronica) zonder dat u de kosten daarvan dient te betalen. Deze garantie omvat echter geen bijkomende kosten, zoals van in het kader van de reparatie of vervanging getroffen noodzakelijke (bouwkundige e.d.) voorzieningen.
8.5
Deze garantie is niet van toepassing indien:
 • u wijzigingen aan het artikel of apparaat heeft aangebracht;
 • sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing;
 • het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid ;
 • sprake is van een van buiten komend onheil, zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen enz.;
 • Coolelectronica niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.
9. Aansprakelijkheid
9.1
De aansprakelijkheid van Coolelectronica met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder 8 geregelde garantie.
9.2
Coolelectronica is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische) adviezen,door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.
9.3
Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van Coolelectronica beperkt tot het bedrag van de terzake verzonden factuur.
10. Geschillen
10.1
Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
10.2
Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar is gevestigd bevoegd, tenzij Coolelectronica voor de rechter van uw woon- respectievelijk vestigingsplaats kiest.
Terug
Best viewed 1024*768 Update December 2018